පොඩි මැනිකේ – Train Tour to Badulla from Kandy

සැරිසර දුම්රිය චාරිකාවට ඔබත් එක්වන්න. මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයෙන් ඇරඹෙන සැරිසර දුම්රිය චාරිකාව සියලුම දුම්රිය ස්ථානයන් පසුකරමින් බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ගමන් කරනු ඇත. මෙම දුම්රිය බදුල්ල දක්වා ඇති සෑම දුම්රිය ස්ථානයක් පිළිබදවම රසවත් මෙන්ම හරබර තොරතුරැ රැසක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇත. බදුල්ල දක්වා ගමන් කිරීමේදී දක්නට ලැබෙන සුන්දර ස්ථාන මනරම් දියඇලි මෙන්ම ඒ ඒ ස්ථානයන් පිළිබද සංචාරක තොරතුරු නැරඹිය හැකි වෙනත් ස්ථාන පිළිබද ඉතා වටිනා තොරතුරු මෙමගින් ලබා දෙනු ඇත.

Badulla Railway Station

Badulla Railway Station of Sri Lanka


සියලු විස්තර ගන්න, මෙතනින් මුලු ලිපියම කියවන්න.
Continue reading »

© 2012 Sarisara Online Tourist Blog Site of Sri Lanka SRI-NATURE - TOURS | SRI LANKA