ඕහිය සිට හෝටන් තැන්නට කිලෝ මීටර 9 ක් 10 ක් විතර යන්න තියනවා. වාහනයකින් හෝටන් තැන්නට යන කෙනෙකුට නම් ඒක එච්චර දෙයක් නැති උනාට පයින් යන කෙනෙකුට නම් ටිකක් විතර අමාරු දෙයක් වෙනවා. අතීතයේ ඉදලම ගොඩක් දෙනා හෝටන් තැන්න තරණය සදහා භාවිතා කරන හොර පාරක් එහෙමත් නැත්තම් කෙටි මාර්ගයක් තියනවා. මේ පාර දිගේ හෝටන් තැන්නට යන්න ගතවෙන්නෙ ඉතා කෙටි කාලයක්. ඒ වගේම කිලෝ මීටර 6 ක් 7 ක් විතර ඉතිරි වෙනවා.
Continue reading »

Pattipola Circuit Bungalow, Sri Lankan highest and coolest wildlife circuit bungalow available to Sri Lnakan visitors.

In-front of Pattipola Circuit Bungalow of Sri Lnka

Pattipola Circuit Bungalow of Sri Lanka

Pattipola has less number of rest houses and accommodation facilities. There are only two rest houses available in Pattipola Sri Lanka. Pattipola is at onthe way to Horton plains of Sri Lanka. There are about 10km to Horton plains from Pattipola and 3km to Ambewela railway station. Pattipola railway station is highest railway station of Sri Lanka. There are several special places available at Pattipola area.

 • Pattipola Kande Ela tunnel ( Made by earlier villagers)
 • Pattipola 18th Tunnel
 • Ambewela Farms
 • Ambewela Highland Milk powder factory
 • Udamala Mountain
 • Summit Level (1898m above SL)
 • Horton Plains (10km)
 • Pattipola Sri Lanka

  Pattipola Sri Lanka

  Pattipola Circuit Bungalow and Accommodation
  Pattipola Circuit Bungalow available at closed to Pattipola railway station. 5 person can rest at circuit bungalow of Pattipola. This bungalow is property of Wild Life department of Sri Lanka.

  Prizes, pictures and and Booking Details : ( සියලු විස්තර ගන්න, මෙතනින් මුලු ලිපියම කියවන්න ) Continue reading »

Sinharaja Birds Paradise is a lounge available at Kudawa closed to Sinharaja Rain forets of Sri Lanka.

Sinharaja Forest rest houses lodges and Bungalows

Sinharaja forest rest houses

Sinharaja Rain forest is most important tropical rain forest in Sri Lanka. Main Entrance into Sinharaja Forest is available from Rathnapura –> Kalawana –> Kudawa Entarnce.

The Birds Paradise – LOUNGE at Sinharaja is small place to rest, visit the beauty of Sinharaja with cheap cost.

Contact info :0718018186 (Read Full Article for prizes and photos)
Continue reading »

Kanneliya is a tropical low land rain forest of Sri Lanka and which is at Galle district. Kanneliya Nakiyadeniya and Dadiyagala is famous low land rain forests in Sri Lanka and its called KDN complex. Kanneliya is 35km Northeast of Galle .

Kanneliya Forest Reserve

Kanneliya Sri Lanka


Continue reading »

© 2012 Sarisara Online Tourist Blog Site of Sri Lanka SRI-NATURE - TOURS | SRI LANKA