පොඩි මැනිකේ – Train Tour to Badulla from Kandy

සැරිසර දුම්රිය චාරිකාවට ඔබත් එක්වන්න. මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයෙන් ඇරඹෙන සැරිසර දුම්රිය චාරිකාව සියලුම දුම්රිය ස්ථානයන් පසුකරමින් බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ගමන් කරනු ඇත. මෙම දුම්රිය බදුල්ල දක්වා ඇති සෑම දුම්රිය ස්ථානයක් පිළිබදවම රසවත් මෙන්ම හරබර තොරතුරැ රැසක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇත. බදුල්ල දක්වා ගමන් කිරීමේදී දක්නට ලැබෙන සුන්දර ස්ථාන මනරම් දියඇලි මෙන්ම ඒ ඒ ස්ථානයන් පිළිබද සංචාරක තොරතුරු නැරඹිය හැකි වෙනත් ස්ථාන පිළිබද ඉතා වටිනා තොරතුරු මෙමගින් ලබා දෙනු ඇත.

Badulla Railway Station

Badulla Railway Station of Sri Lanka


සියලු විස්තර ගන්න, මෙතනින් මුලු ලිපියම කියවන්න.
Continue reading »

Sinharaja Birds Paradise is a lounge available at Kudawa closed to Sinharaja Rain forets of Sri Lanka.

Sinharaja Forest rest houses lodges and Bungalows

Sinharaja forest rest houses

Sinharaja Rain forest is most important tropical rain forest in Sri Lanka. Main Entrance into Sinharaja Forest is available from Rathnapura –> Kalawana –> Kudawa Entarnce.

The Birds Paradise – LOUNGE at Sinharaja is small place to rest, visit the beauty of Sinharaja with cheap cost.

Contact info :0718018186 (Read Full Article for prizes and photos)
Continue reading »

Kanneliya is a tropical low land rain forest of Sri Lanka and which is at Galle district. Kanneliya Nakiyadeniya and Dadiyagala is famous low land rain forests in Sri Lanka and its called KDN complex. Kanneliya is 35km Northeast of Galle .

Kanneliya Forest Reserve

Kanneliya Sri Lanka


Continue reading »

© 2012 Sarisara Online Tourist Blog Site of Sri Lanka SRI-NATURE - TOURS | SRI LANKA